Kraj. Co., s.r.o.
Teslova č. 12
Bratislava 821 02

IČO: 35 844 744
IČ DPH: SK 2021 6858 20
Zobraziť plný kontakt

Consulting

Inžiniering
Poskytujeme kompletné poradenské a konzultačné služby v oblasti inžinierskej činnosti v investičnej výstavbe t.j :

 • Činnosť pred územným konaním, štúdie ,situačné plány
 • Činnosť v územnom konaní až po právoplatné územné rozhodnutie
 • Činnosť v stavebnom konaní až po právoplatné stavebné povolenie
 • Organizácia výstavby až po právoplatné kolaudačné rozhodnutie

Chemické inžinierstvo a biomolekulárne inžinierstvo
 • Rešerše a extrakcia dát z dostupnej databázy popredných svetových univerzít
 • Kompletizácia a sumarizácia dostupných poznatkov v danej záujmovej oblasti
 • Orientácia a poradenstvo vo výskume a technickom vývoji
 • Poradenstvo bio medického inžinierstva a bio inžinierskych technológií

Geodézia a kartografia
 • Príprava majetkovo-právnych podkladov
 • Preverenie dokladov o vlastníctve
 • Analýza vlastníckych a užívacích vzťahov v území s návrhom na riešenie
 • Geodetické podklady pre spracovanie projektovej dokumentácie
 • Geometrické plány pre majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov, pre zameranie realizovaných stavieb, atď.
 • Podklady pre zápis vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností
 • Poradenskú a konzultačnú činnosť v odbore geodézia a kartografia k aplikácií zákona číslo 215/1995 Z.z. o geodézií a kartografií, zákona 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam, zákona číslo 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom a ostatných právnych a technických predpisov
 • Zastupovanie v katastrálnom konaní pred orgánmi katastra nehnuteľností

Cestná doprava
 • Statická doprava
 • Možnosti dopravných riešení
 • Dopravné možnosti záujmových lokalít pre investičné výstavby

Sprostredkovanie konzultácií
 • Zabezpečujeme sprostredkovanie konzultácií s odborníkmi v danej záujmovej oblasti
 • Sprostredkujeme konzultácie a kontakty s odborníkmi v danej záujmovej oblasti v USA a Európskej Unií. 

Aktuality a správy

Privat Club Kraj.Co. Sport & Relax
multifunkčné zariadenie pre voľnočasové aktivity. Možnosť krátkodobého prenájmu pre firmy aj záujmové združenia. viď google maps Na paši 4